Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang hoàn thành công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

100% các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Giang đã được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp yêu cầu không tập trung đông người và cơ sở vật chất chưa cho phép thực hiện hội nghị trực tuyến đến các chi bộ cơ sở, Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến từng Chi bộ trực thuộc. Báo cáo viên là các đồng chí Vũ Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy Cục QLTT, Q.Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Lương Hà Đảng ủy viên, Q. Trưởng phòng TCHC đã học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được Đảng ủy Khối tổ chức học tập.

Hình ảnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tại Chi bộ Tổ chức Hành chính, Chi bộ Nghiệp vụ tổng hợp – Thanh tra pháp chế

Các nội dung được triển khai học tập tại các Chi bộ chủ yếu tập trung nghiên cứu, học tập và quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hình ảnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tại tại Chi bộ đội QLTT số 2

Tại các buổi học tập, tinh thần thái độ tiếp thu nghị quyết của đảng viên, công chức và người lao động nghiêm túc, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong tiếp thu nghị quyết của Đảng. Qua học tập quán triệt, hầu hết các đảng viên, công chức và người lao động đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết và sẽ sớm bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sau khi tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy hướng dẫn cho đảng viên, công chức và người lao động tham gia học tập viết bài thu hoạch cá nhân đảm bảo yêu cầu bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4 và có hình thức trình bày sạch, đẹp; thể hiện nhận thức cá nhân về những nội dung cơ bản và mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết; đồng thời đề ra nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân đối với những nội dung liên quan, lĩnh vực mình phụ trách.

Kiều Tuyên
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang