Chính sách

Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
  • Cục Quản lý thị trường Hà Giang, Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

    Năm 2018, hoạt động Quản lý thị trường có sự đổi mới, tăng cường quản lý, tuyên truyền, tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại trên địa bàn có tiến bộ rõ rệt, văn minh thương mại ngày càng được củng cố, tạo niêm tin cho người mua hàng và khách du lịch khi đến Hà Giang.